????????3456.TV

?á?±????×??á?á?±????????????????
??±???×???????
???????? | ???? ?????? ?±?ú?? ?±???? ?±???? ?±ò??? °è???? | ·??? ????·? ?÷???? ????·? ????·? ???ú·? ????·? ???ì·? | ??×? ???×?? ???ó?? ?¨?ú??
???§???? ?? ????
 
????????
?×?? >> ??×????? >> ??·????? >> ????·????? >> 2019-9-12????·???????????????????????????

2019-9-12????·???????????????????????????

±à????????????·????±????2019-09-12????????????305??????????·???????????

2019-9-12????·???????????????????????????

2019-8-30ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬1aaa?šÂ¬Ã‚Â??ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Æa?™Ãƒa?1aa‚¬Â??ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Ëa???Ãa?šÃ‚¿ÃË??¿Ã??¿ï¿?¤ÃƒÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚Â?èÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬1aaa?šÂ¬Ã‚Â??ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Æa?™Ãƒa?1aa‚¬Â??ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Ëa???Ãa?šÃ‚¿ÃË??¿Ã??¿ï¿?¤ÃƒÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬1aaaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¬ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚Â?§aaaaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¬ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬|ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬1aaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?šÃ‚Â??ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬1aaa?šÂ¬Ã‚Â??ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Æa?™Ãƒa?1aa‚¬Â??ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Ëa???Ãa?šÃ‚¿ÃË??¿Ã??¿ï¿?¤ÃƒÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚Â?èÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚»ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚Â?¤ÃƒÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ |ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¼ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚Â?§ÃƒÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬|aaaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¬aaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¾ÃÆ??Ëa???Ãa?šÃ‚¿Ãa?šÃ‚ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ |ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚ aaaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¬aaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¾ÃÆ??Ëa???Ãa?šÃ‚¿Ãa?šÃ‚ aaaaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¬|ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚Â?§ÃƒÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬|ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚½ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¼ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚Â??ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬1aaa?šÂ¬Ã‚Â??ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Æa?™Ãƒa?1aa‚¬Â??ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Ëa???Ãa?šÃ‚¿ÃË??¿Ã??¿ï¿?¤ÃƒÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬|ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬1aaa?šÂ¬Ã‚Â??ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Æa?™Ãƒa?1aa‚¬Â??ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¿ÃÆ??Ëa???Ãa?šÃ‚¿ÃË??¿Ã??¿ï¿?¤ÃƒÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬1aaaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¬ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚ aaaaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¬ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚ ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ ÃƒÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã‚ aaaa‚¬Å¡Ã‚¬aaa‚¬Å¾Ã??¿ |ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬|ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚¾ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éÃÆ??aa‚¬Â aaa?šÂ¬aa?žï¿ aaaaa?šÂ¬Ã??¡Ãa?šÃ‚¬ÃÆ??aa‚¬|Ãa?šÃ‚¡ÃÆ??Æa?™Ãƒa? aa‚¬a„?éaaaa‚¬Å¡Ã‚¬Ãa?|¡ÃÆ??Æa?™aaa?šÂ¬Ã??¡ÃÆ??aa‚¬Å¡Ãƒa?šÃ‚

????·??ó?????§?????ú??????·????????????????????????????????ó???·±??°?????á???????°?ì???ü???ó???????ú?ú·????°???????????ú??????????????·????????????????ù?????§?????????????ê?????????????????????????????÷????????·???±??????????§??????????????·?×????????????è??×??ü?????ò????±??·±??°???÷??????????

????????????·?????45%S?¨15-15-15?????§±¨??2500??/?????????á54%CL?¨18-18-18?????§±¨??3050??/????òü??51%S?¨17-17-17?????§±¨??3650??/????òü??46%CL?¨25-14-7?????§±¨??2750??/?????ó·á±?41%CL?¨15-20-6?????§±¨??2550??/?????ó·á±?44%CL?¨18-20-7?????§±¨??2700??/????????·????±?ò??????70??/??×ó????

?±?????????ú??????·??????????????????????????÷???????????ù???????????????????????????????????è?ó??????????·?????????????????????????????·???±?±??????ó???????????????é?÷?¨???????±???à??·??ó???????????à???????????????????????????¤????????????·??????????????é?????????????ò30-50??/?????à???¨????????·????é????????×???????

??±???×?????????·?????

°??¨?ù?? WWW.3456.TV-??±???×??????? Copy Right©2009-2019 ??????°?±? 41019702002045?? ?????????????????í?? ??B2-20100047

??????????±?°???????±???±ê×??á?¤ ????????